Souhlas se zpracováním údajů

Prohlašuji, že poskytuji společnosti Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, IČ: 47115971, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsem jim poskytl/a, tj. zejména data narození, telefonního čísla a státu, okresu a obce své trvalé adresy, v rozsahu a pro účely zpracování nabídek pojištění a kontaktu s nabídkou pojištění pro případ přerušení sjednávání on-line pojištění před jeho závěrečným odesláním. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány společností Allianz pojišťovnou, a.s., coby pojistitelem a to automatizovaně i manuálně.Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že poskytnutí dat je dobrovolné a že jsem byl/a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů řádně informován/a o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení anebo odstranění závadného stavu zjistím-li nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování a v případě že správce či zpracovatel nevyhoví mé žádosti o právu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let, s tím, že jej mohu kdykoli písemně odvolat na adrese Allianz pojišťovny, a.s. jak je uvedena výše. Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji rovněž — na základě odpovídajícího zmocnění — ve vztahu k osobním údajům, které jsem správci a/nebo zpracovateli poskytl anebo poskytnu o třetích osobách a/nebo v zastoupení těchto třetích osob. Současně se zavazuji informovat tyto třetí osoby o všech výše uvedených okolnostech zpracování jejich osobních údajů, a poučit je o jejich výše uvedených právech se zpracováním souvisejících.