Obchodní podmínky

Platné od 1.7.2018

Výklad pojmů

Zájezd

(1) Zájezdem je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu podle § 1a pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud

a) soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo
b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu

  • 1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,
  • 2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu,
  • 3. inzerovány nebo prodávány s označením „zájezd“ nebo s podobným označením,
  • 4. sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo
  • 5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

(2) Zájezdem není soubor jednoho typu služby cestovního ruchu uvedené v § 1a písm. a), b) nebo c) s jednou nebo více službami cestovního ruchu uvedenými v § 1a písm. d), pokud tyto služby

  • a) nepředstavují významnou část zájezdu, přičemž se má za to, že významnou část zájezdu představují v případě, kdy tvoří alespoň 25 % celkové ceny zájezdu, a nejsou inzerovány jako podstatná část zájezdu a ani ji jiným způsobem nepředstavují, nebo
  • b) jsou vybrány a zakoupeny až po zahájení poskytování některého z typů služeb cestovního ruchu uvedených v § 1a písm. a), b) nebo c).

(3) Podnikatelem, s nímž je uzavřena první smlouva a který předává jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalším podnikatelům podle odstavce 1 písm. b) bodu 5, může být pouze cestovní kancelář. (4) Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření smlouvy o zájezdu.

Spojené cestovní služby

(1) Spojenými cestovními službami jsou alespoň dva různé typy služeb cestovního ruchu zakoupené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jestliže cestovní kancelář zákazníkovi

  • a) při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodejním místem zprostředkuje samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu, nebo
  • b) zprostředkuje cíleným způsobem pořízení alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb cestovního ruchu, a pokud je smlouva s tímto poskytovatelem uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

(2) Spojenými cestovními službami není služba cestovního ruchu uvedená v § 1a písm. a), b) nebo c) spojená s jednou nebo více službami cestovního ruchu uvedenými v § 1a písm. d), pokud služby podle § 1a písm. d) nepředstavují významnou část ceny dané kombinace služeb, nejsou inzerovány jako podstatná část cesty nebo pobytu a ani jiným způsobem nepředstavují jejich podstatnou část. Významnou část ceny představuje služba nebo služby, jejichž cena tvoří alespoň 25 % ceny spojených cestovních služeb.

Smlouva o zájezdu
(1) Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou cenu.

(2) Zájezdem je soubor služeb cestovního ruchu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Pořadatel

Pořadatelem je osoba, která sama nebo prostřednictvím třetí osoby nabízí veřejnosti nebo skupině osob zájezd (§ 2523 odst. 1 NOZ).

Nový občanský zákonník (NOZ) 89/2012 Sb. - Díl 6 - Zájezd (pdf)

ÚVOD

Cestovní agentura Dovln.cz (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořadatelských cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení na základě plné moci. Všechny zastoupené CK jsou pojištěny proti úpadku. Doklad o pojištění obdrží zákazník spolu se Smlouvou o zájezdu.

CENY, SLEVY, BONUSY

CA Dovln.cz nabízí zájezdy za stejnou cenu jako pořádající CK, a to včetně veškerých slev, věrnostních bonusů, akčních výhod apod.

OBJEDNÁVKA A POSTUP PŘI REZERVACI

Každý zákazník může z formuláře na stránkách Dovln.cz, emailem, nebo telefonicky nezávazně objednat libovolný počet zájezdů.
Po obdržení nezávazné objednávky pracovník CA ověří, zda je zájezd volný a pokud ano, vytvoří u pořádající CK nezávaznou rezervaci. Pokud zájezd volný není, oznámí to CA zákazníkovi a navrhne mu vhodné alternativy. Doba platnosti nezávazné rezervace bývá několik dnů, u zájezdů na last minute zpravidla několik hodin. Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje pracovník CA zákazníka emailem a sms a sdělí mu, do kdy je zájezd rezervován, celkovou cenu zájezdu a všechny další informace. Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda zájezd zakoupí, či nikoli. Pokud se rozhodne kladně, sdělí pracovníkovi CA všechny údaje potřebné k vyplnění návrhu Smlouvy o zájezdu.

CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout překlepem či chybou při zadávání dat do systému. CA neodpovídá za správnost dat CK, která jsou automaticky importována na webové stránky Dovln.cz. Platí vždy pouze ceny a informace uvedené ve Smlouvě o zájezdu.

CA vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybným emailem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE A SMLOUVA O ZÁJEZDU

Od 1.7.2018 existuje předsmluvní "informační povinnost", kdy je prodejce povinnen předat zákazníkovi "předsmluvní formulář" a zákazník je povinnen se s ním seznámit ještě před podpisem smlouvy o zájezdu.

Předsmluvní formulář a vyplněný návrh Smlouvy o zájezdu pošle CA emailem, nebo faxem zákazníkovi, spolu s potvrzením o pojištění CK pro případ úpadku, všeobecnými obchodními podmínkami CK, katalogovým listem nebo jiným vymezením zájezdu, informacemi o vízových, pasových a zdravotních podmínkách vstupu do země a informacemi o způsobu platby. Návrh Smlouvy takto zaslaná elektronicky ve formátu *.pdf má ve vytištěné podobě stejnou platnost, jako originál zaslaný poštou. Zákazník smlouvu zkontroluje, případně doplní požadovaná data a podepsanou smlouvu odešle emailem, nebo faxem do CA spolu s dokladem o uhrazení platby a podepsanými všeobecnými podmínkami (pokud to pořadatel vyžaduje).

Nezávazné a negarantované požadavky (např. požadavek na výhled na moře, vyšší patro apod.) se již do smlouvy o zájezdu nezapisují, nicméně pokud nám je sdělíte, předáme je pořadateli zájezdu.

Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na Smlouvě o zájezdu, souhlas s obchodními podmínkami CA a souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu (zejména informace s vymezením zájezdu, všeobecné obchodní podmínky CK, doklad o pojištění CK pro případ úpadku, informace o pasových, vízových a zdravotních požadavcích). Po obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu a dokladu o provedení platby, zasílá CA Smlouvu o zájezdu k potvrzení pořádající CK.

Smlouva se stává platnou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK, o čemž CA zákazníka neprodleně informuje emailem.

CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů ve Smlouvě o zájezdu.

PLATBA ZA ZÁJEZD

Nikdy neplatíte nic před podepsáním Smlouvy o zájezdu!

Kalkulace zájezdu, platební kalendář a čísla účtů, na které lze zájezd uhradit, jsou vždy uvedeny ve Smlouvě o zájezdu. 

Platby lze provést všemi standardními způsoby (bankovním převodem, složenkou, složením hotovosti v bance..)

Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na účet CA nebo CK.

CA nenese odpovědnost za následky pozdní platby ze strany zákazníka. Při prodlení s platbou mohou být pořadatelem účtovány poplatky za upomínky, nebo dokonce zrušena rezervace a naúčtovány storno poplatky.

ZÁJEZDY A SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ

Cestovní služba (zájezd, letenky apod.), která je tzv.  "na vyžádání a zpětné potvrzení", je taková služba, kterou nelze nezávazně zarezervovat (nelze vytvořit opci).
V tomto případě je nutné nejdříve sepsat Smlouvu o zájezdu a provést platbu. Na Smlouvě o zájezdu bude uvedeno, že služba je na vyžádání a zpětné potvrzení.
Až poté může být cestovní služba vyžádána u partnera (např. hotelu, zahraniční kanceláře, majitele vily, přepravce apod.).
CK může vyžadovat zaplacení až 100% ceny zájezdu v den podepsání smlouvy, tedy ještě před rezervací zájezdu, protože pokud je rezervace úspěšná, stává se ihned závaznou a vztahují se na ní okamžitě storno podmínky CK. Jestliže je rezervace neúspěšná a službu se nepodařilo vyžádat, má zákazník nárok na bezodkladné vrácení zaplacené částky.

CESTOVNÍ DOKLADY

Zákazník je informován o konkrétním způsobu předání všech potřebných dokladů, jako je ubytovací poukaz, letenka apod., nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu (pobytu), kdy obdrží od CA nebo CK pokyny k odletu či odjezdu. Pokyny jsou zasílány e-mailem, nebo faxem dle přání zákazníka.

Zákazník je povinnen mít platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti, tak jak je vyžadováno danou zemí, popřípadě platný OP, pokud se jedná o zemi ze Shenghenského prostoru. Zákazník bude před podepsáním Smlouvy o zájezdu upozorněn na všechny vízové povinnosti a vstupní podmínky, pokud to země vyžaduje. Informace o vízech lze vyhledat na stránce Víza. Veškeré potřebné informace lze najít také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). V případě nejasností nás kontaktujte.

STORNO PODMÍNKY

Před podepsáním smlouvy o zájezdu a zaplacením zálohy může zákazník zájezd stornovat bez stornopoplatků.
Poté se vše řídí storno podmínkami pořádající CK. Zrušení objednávky musí zákazník doručit emailem či faxem do CA. CA nemá právo vyřizovat storno zájezdu, předává celou věc neprodleně k vyřízení pořádající CK.

REKLAMACE

CA ze zákona nezodpovídá za kvalitu poskytnutých cestovních služeb ze strany CK a také za ni nemůže reklamace vyřizovat. Zákazník však může reklamaci k zájezdu předat písemně CA, která ji postoupí pořádající CK a bude zákazníkovi nápomocna s jejím vyřízením. Vše se řídí reklamačním řádem CK.

Zákazník by měl vytknout závady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu (poté již soud nemusí přiznat právo na odškodnění). K reklamaci doporučujeme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný delegátem CK, fotodokumentaci apod. CK je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). CA dále prohlašuje, že s osobními daty je nakládáno dle ustanovení § 21 ZOOÚ.

Pokud zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je CA povinna tuto informaci předat.
Pokud se zákazník domnívá, že CA provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, nebo jsou-li osobní data nepřesná, může požádat CA o nápravu, doplnění nebo výmaz dat.

Poučení správce při zpracování osobních údajů

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.